Termeni si conditii


Termeni și condiții de utilizare

din data de 01.01.2022

Art. 1. Dispoziții generale

1.1. CIPS DIGITAL COMMUNICATION SRL [societate română înființată și funcționând în conformitate cu Legea 31/1990, având punctul de lucru în Romania, Bucuresti, sector 1, Str. Porumbaru Emanoil, nr. 13, et. Parter, ap. 1, cam. 2, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/704/2012, având Codul Unic de Inregistrare 29934860 (denumită în continuare „Societatea”)].

1.2. Site-ul www.wishmo.ro și aplicația de mobil Wishmo (denumite în mod colectiv sau individual „Aplicația”) sunt reprezentarea grafică, on-line a Societății, împreuna cu oferta de servicii și produse ale acesteia. Întregul conținut al platformelor on-line constituie proprietatea Societatii in conditiile explicate in prezentul document. Aplicația funcționează ca o platformă de agregare a tombolelor aflate in desfășurare în România, cât și o platformă de organizare a tombolelor de către Organizatorii de tombole.

1.3. Prezentul document (denumit în continuare „Documentul ” sau „Termeni și Condiții”) stabilește termenii și conditiile în care se poate accesa Aplicația de către utilizatori („ Utilizatori”) si condițiile în care se vor desfășura participarele la tombolele de orice natură între Aplicație și participanți („Participanți”). Prin accesarea Aplicației, se presupune citirea integrală, întelegerea, acceptare și aderarea Utilizatorului la prezentul Document.

1.4. Conținutul Aplicației se referă la fiecare element de text, imagine, audio-video, mod de aranjare în pagina, elemente de coding care se regasesc pe Aplicație. În ceea ce privește conținutul Aplicației-ului, copierea, reproducerea și folosirea conținutului în interese proprii, fără acordul expres, prealabil și scris al Societății, acestea sunt strict interzise și se pedepsesc conform legii.

1.5. Imaginile oferite pe Aplicație sunt cu titlu de prezentare.

1.6. În condițiile în care Utilizatorul nu este de acord/ nu acceptă prezentele Termeni și Condiții, acesta renunță la dreptul său de a accesa și de a se utiliza serviciile și produsele oferite de Societate.

Art. 2. Definiții

2.1. Administrator – Societatea CIPS DIGITAL COMMUNICATION SRL, titularul dreptului de proprietate asupra Aplicației și a dreptuilor de proprietate intelectuala.

2.2. Colaboratori externi – persoane fizice sau juridice care oferă servicii conexe Administratorului pentru a facilita folosirea Aplicației de către Utilizatori și Participanți. Cu titlu de exemplu, dar nelimitativ: procesatori de mesaje tip SMS, servicii de contabilitate, dezvoltatori web, societăți organizatoare de tombole.

2.3. Continut – orice document aflat pe Aplicație, precum și fragmente/porțiuni ale acestor documente, indiferent sub ce forma se regăsesc – inclusiv, dar fără a se limita la: text, grafică, sunet, imagine, film, programe, cod.

2.4. Cracking sau hacking – trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau peste alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.

2.5. Organizatorii de Tombole – Orice societate care organizează tombole direct prin intermediul Aplicației și se adresează Utilizatorilor.

2.6. Participanți – Utilizator ai Aplicației care și-au dat acordul si au participat la o anumită tombolă promovată de Organizatorii de Tombole prin intermediul Aplicației.

2.7. Serviciu – furnizarea către Participanți a accesului la platforma on-line a Societății pentru participarea la tombole externe sau interne, precum și serviciile oferite de către Colaboratorii Externi ai Societății.

2.8. Termeni și Condiții de utilizare ai Aplicației – acordul încheiat între orice persoană, fizică sau juridică, care vizitează, accesează, sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciile Societății, în calitate de proprietar și administrator al Aplicației și de furnizor al Serviciilor. Acest acord stabilește care sunt condițiile în care orice persoana poate vizita ori accesa Aplicația, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Aplicației.

2.9. Utilizator – persoana care accesează Aplicația și accepta Termenii si Condițiile Aplicației. Orice utilizator poate deveni Participant.

Art. 3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

3.1. Accesarea Aplicației, a oricărei pagini din acesta și/sau a Serviciilor, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, precum și a oricărei prevederi din acesta. Neacceptarea acestui Document, ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndata accesarea Aplicației.

Art. 4. Drepturi de autor

4.1. Conținutul Aplicației este proprietatea exclusivă a Societății sau este folosit de Societate in conformitate cu legislatia in vigoare sau cu acordul titularului.

4.2. Societatea garantează Utilizatorului acces limitat pe Aplicație, in interes personal, respectiv vizualizarea tombolelor curente și posibilitatea participării la tombole sau redirecționarea către site-ul extern. Utilizatorul nu are dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral Aplicația, de a reproduce parțial sau integral Aplicația, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Aplicația în orice alta manieră, fără acordul prealabil scris al Societății.

4.3. Bazele de date, programe, elemente de grafica, sunt proprietatea Societății, sau, dupa caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul Aplicației și sunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Modificarea Aplicației și a Documentului

5.1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul Aplicației, modul de funcționare al acestuia, tipul de informații afișate pe Aplicație, precum și Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă a Utilizatorului și fără a fi necesar un acord expres al Utilizatorului în acest sens.

5.2. Modificările vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului prin simpla afișare pe Aplicație și vor fi socotite ca fiind acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe Aplicație.

5.3. Este de datoria Utilizatorului să viziteze periodic prezentul Document pentru a verifica Termenii și Condițiile pe care este obligat să le respecte.

Art. 6. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

6.1. Prin accesarea și utlizarea Serviciilor și a produselor oferite de Aplicație, Utilizatorul actionează ca persoană majoră, așa cum reiese din legislația statului în care este domiciliat.

6.2. Utilizatorul se obliga că:

a) nu va modifica, distribui, copia, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestei Aplicații, decât în conformitate cu Termenii și Condițiile, precum și cu legislația aplicabilă.

b) nu va desfașura și nu va permite activitatea de cracking, hacking sau a atacurilor din categoria "refuzul serviciului" (i.e. interferență cu serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server). Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau retelelor pot fi acționați în instanță, conform dispozițiilor civile și penale aplicabile.

6.3. În cazul în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă Termenii și Condițiile de utilizare, sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Aplicației, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului pe Aplicație fără o notificare prealabilă.

6.4. Restricționarea poate însemna:

a) ștergerea mesajelor al căror conținut nu respectă Termenii și Condițiile Aplicației

b) suspendarea temporară sau permanentă a contului și a tuturor informațiilor pe care le conține acesta

c) ștergerea opțiunilor definite și interzicerea accesului la Serviciile Aplicației

6.5. Restricționarea accesului Utilizatorului poate fi precedată de avertismente, după caz, beneficiu aflat la aprecierea exclusivă a Administratorului.

6.6. Societatea va depune eforturi ca Aplicația să fie sigură și să funcționeze fără probleme.

6.7. Orice plângere cu privire la calitatea și experiența avută pe Aplicație trebuie adresată Administratorului.

Art. 7. Drepturile si obligațiile Participantului

7.1. Participantul declară că a luat la cunoștință despre Serviciul prestat de Societate, respectiv calitatea de platformă de agregare a tombolelor aflate in curs in Romania, respectiv de platforma de promovare directă a tombolelor de către Organizatorii de Tombole.

7.2. În vederea crearii contului on-line, Cumpărătorul se obligă să transmită datele de identificare și contact în mod corect și complet, inclusiv, dar nelimitat la nume, prenume și alte elemente necesare particularizării preferințelor Participantului. Participantul va actualiza datele ori de cate ori este necesar.

7.3. Participantul e deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și actualizarea datelor aferente contului on-line.

7.4. Societatea va folosi datele furnizate de Participant conform Politicii de Prelucrare a datelor cu caracter personal.

7.5. Participantul a luat la cunoștință că dreptul de proprietate intelectuală și orice drepturi conexe cu privire la materialele primite prin intermediul Aplicației, aparțin și rămân proprietatea Societatii.

7.6. Participantul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor, datelor, ideilor și a documentelor care sunt transmise o dată cu livrarea Serviciului.

Art. 8. Drepturile și obligațiile Societății

8.1. Societatea are dreptul de a restricționa accesul oricărei persoane pe Aplicație, atât pentru motive obiective, cât și pentru motive subiective.

8.2. Societatea nu se face răspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea Serviciilor.

8.3. Societatea nu îsi asuma răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, solicitari neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Aplicației/colaboratorilor externi, sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

8.4. Societatea, precum si colaboratorii externi, exclud orice sugestie sau garanție că:

a) serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori

b) eventualele defecte vor fi corectate

c) serviciul sau serverul care îl pune la dispozitia utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu pot fi responsabili de vreo acțiune pe care o întreprinde pe baza respectivelor informații sau a serviciului.

8.5. În nicio circumstanță Societatea, precum nici colaboratorii externi sau Organizatorii de Tombole, nu pot fi responsabili pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate exclusiv, în orice fel, de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestei Aplicații sau site-uri web în legătură cu acesta.

8.6. Societatea nu garantează exactitatea și completitudinea materialelor, produselor software și serviciilor de pe acestă Aplicație. Societatea îsi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără anunț prealabil, materialele și serviciile de pe Aplicație. Societatea nu îsi ia angajamentul de a actualiza la zi materialele și serviciile de pe Aplicație.

8.7. De asemenea, Utilizatorul și Participantul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de email și a parolei asociate, precum și pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Aplicației. Administratorul nu are nicio responsabilitate față de informațiile publicate sau transmise pe Internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de Utilizatorii acestei Aplicații și nici față de eventualele consecințe aparute în cazul accesarii neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.

8.8. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justitie împotriva Societatii, precum si colaboratorii externi, cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultata din utilizarea serviciului de catre utilizator, cât si cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Aplicație, precum si colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Art. 9. Forța majoră și cazul fortuit

9.1. Administratorul nu va fi în niciun fel răspunzător față de Utilizator sau Participant și este scuzat de orice eșec de a livra sau de a executa sau de întârzierile cauzate în livrare sau executarea contractului ca urmare a unor cauze dincolo de puterea sa de control, inclusiv, dar fără a se limita la: acțiuni guvernamentale, incendii, întreruperi de muncă, penurie, război, terorism, tulburări civile, probleme de logistica, întreruperi ale energiei electrice, ale comunicațiilor, ale furnizorului de servicii Internet sau defecțiuni aferente serviciilor de găzduire sau întârzieri datorate furnizorilor de echipament hardware-ul sau sisteme software, negarea serviciilor ca urmare a unor atacuri, intruziune malware, atacuri tip hacking, acte ale unor terți din afara controlului Administratorului, dezastre naturale, inclusiv modificări ale capacității Administratorului de a oferi serviciile conform obiectului și / sau prețului stabilit ca urmare a unor modificări legislative sau a politicilor Colaboratorilor exeterni sau guvernamentale.

Art. 10. Notificarea

10.1. Fără a limita aplicabilitatea art. 5.2., Utilizatorii pot fi informați de Societate prin transmiterea de notificări electronice (pop-up-uri, texte incluse in Aplicație etc.), e‑mail‑uri, mesaje tip SMS, contactare telefonică directă pentru transmiterea mesajelor.

10.2. Comunicarea este opozabilă dacă este efectuată conform art. 11.1. Notificarea se prezumă a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate în scris.

Art. 11. Conciliere și litigii

11.1. Orice plângere sau nemulțumire cu privire la funcționarea a Aplicației trebuie transmisă, în scris la adresa de e-mail contact@wishmo.ro. Societatea va investiga plângerea în termen de 30 de zile de la primire.

11.2. Orice conflict apărut între Utilizatori sau Participanți și Societate se va rezolva pe cale amiabilă, prin înțelegere între părți.

11.3. Interpretarea și aplicarea Termenilor și Condițiilor se va face conform legii române. În cazul unor contradicții între versiunea în limba română și orice altă limbă, versiunea în limba română va prevala.

11.4. În cazul în care conflictul nu este soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din Municipiul București, respectiv Judecătoria sector 1 București sau instanța superioară corespunzătoare.

Art. 12. Protecția datelor personale

12.1. Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislația în vigoare. Politica de confidențialitate a Societății este disponibilă la secțiunea Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Art. 13. Utilizare și răspundere

13.1. Societatea va permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe Aplicație exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în copii a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și altor anunțuri de proprietate prezente în original.

13.2. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acestă Aplicație, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale altele decât cele pentru care a fost realizată Societatea. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site web sau în orice mediu computerizat legat în retea. Materialele de pe acesta Aplicație sunt protejate. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest Aplicația și obligația de a distruge deîndată toate materialele descarcate sau imprimate.

13.3. Utilizatorul își asuma faptul că folosirea serviciului pus la dispoziție de Aplicație se va face numai cu bună-credință și în conformitate cu legislația în vigoare.

13.4. În cazul în care Utilizatorul are neclarități sau dorește mai multe informații cu privire la prezentul document, acesta poate transmite un e-mail la: contact@wishmo.ro